Woningen van 2 jaar en ouder

Met ingang van 1 januari 2010 heeft de overheid de BTW op schilder- en stukadoorswerk verlaagd.

Het verlaagde BTW-tarief geldt voor het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar die door particulieren worden bewoond. Bepaalde voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden die een schilder of stukadoor moet verrichten voordat wordt overgaan tot het eigenlijke schilderof stukadoorswerk vallen ook onder het verlaagde BTW-tarief. Het verlaagde tarief is echter niet van toepassing als de werkzaamheden te ver afstaan van het eigenlijke schilder- of stukadoorswerk.

Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanbrengen van tegels of het plaatsen van een nieuwe wand alvorens met de schilder- of stukadoorswerkzaamheden begonnen kan worden.

Woningen zijn onroerende zaken die zijn bestemd voor permanente bewoning door particulieren.

Ook tijdelijk leegstaande woningen vallen hieronder. Het maakt niet uit of de onroerende zaak eigendom is van de bewoner of dat hij de onroerende zaak huurt.

Niet als woning zijn aan te merken:

  • bedrijfsgebouwen en -ruimtes
  • afzonderlijke garageboxen
  • vakantiewoningen als permanente bewoning niet is toegestaan

Panden die tegelijkertijd als woning en als bedrijfspand worden gebruikt (bijvoorbeeld woon/winkelpanden) mogen in hun geheel als woning worden aangemerkt. Hierbij geldt als voorwaarde dat ze voor meer dan 50% van het pand voor particuliere bewoning in gebruik zijn. Als een pand voor minder dan 50% als woning in gebruik is, dan mag dat woondeel voor de toepassing van het tarief worden afgesplitst.

Voor de beoordeling of een woning minimaal 2 jaar oud is, is bepalend de begindatum van het bouwjaar volgens de gemeentelijke administratie op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken. Het bouwjaar van de woning is het jaar waarin de woning wordt opgeleverd, het begin van het bouwjaar is dan op 1 januari van het jaar van oplevering van de woning. Bij een pand dat niet vanaf het begin als woning in gebruik is geweest, bepaalt het tijdstip waarop het pand voor het eerst als woning in gebruik is genomen of de woning minimaal 2 jaar oud is. Te denken valt aan een oud monumentaal pakhuis dat tot een appartementencomplex is omgebouwd. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die 2 jaar of ouder zijn.

Om het 6%-tarief te kunnen toepassen moet de schilder of stukadoor kunnen aantonen dat de woning minimaal 2 jaar oud is. Hij kan dit doen met bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever.